SPOLEK Beskydhost

Stanovy spolku BESKYDHOST

Stanovy spolku BESKYDHOST

Článek 1

1. Spolek BESKYDHOST (dále spolek) je dobrovolný svazek fyzických a právnických osob podnikajících v hostinské živnosti a příbuzných oborech v oblasti cestovního ruchu, založený za účelem provozování aktivit směřujících k dosažení cílů uvedených v čl. 2.

2. Spolek má název: Spolek BESKYDHOST

3. Spolek má sídlo v: Ostravice 956, PSČ 739 14

Článek 2

Účel a regionální působnost spolku

1. Účelem spolku a jeho hlavním cílem je podpora podnikatelských aktivit členů spolku spolu s podporou rozvoje turistického ruchu a s ním souvisejících služeb v regionu.

2. Dílčími cíli spolku jsou:

 • hájit a podporovat společné oprávněné zájmy členů a prosazovat je u orgánů státní správy a obecní samosprávy;

 • pomáhat členům spolku v právní ochraně oprávněných zájmů;

 • podílet se dostupnými cestami a prostředky na tvorbě a na přípravě novel zákonných norem souvisejících s podnikatelskou činnosti;

 • podílet se na přípravě dokumentů souvisejících s rozvojem cestovního ruchu ve spolupráci s obcemi v regionu působnosti;

 • usilovat o vytváření příznivých ekonomických podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v regionu působnosti;

 • vyvíjet vlastní aktivity za účelem získání prostředků pro činnosti spolku;

 • provádět marketing a propagaci regionu na výstavách a dalších obdobných akcích;

 • spolupracovat se stávajícími turistickými informačními centry;

 • zabezpečovat pro členy spolku poradenskou a zprostředkovatelskou činnost;

 • vytvářet podmínky pro vzdělávání a zvyšování kvalifikace členů spolku a jejich zaměstnanců;

 • koordinovat aktivity jednotlivých subjektů podílejících se na naplňování výše uvedených cílů.

3. Hlavním zájmovým regionem je oblast Beskyd.

4. Zájmový region dle bodu 3 může být rozšířen. Důvodem rozšíření se může stát především zájem o členství nebo spolupráci subjektů z dalších obcí, mikroregionů nebo jiných subjektů, které leží mimo něj.

Článek 3

Členství ve spolku

1. Členství je dobrovolné.

2. Členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba, která:

 • vyjádří souhlas s těmito stanovami v písemné přihlášce o členství ve spolku

 • zaplatí roční členský příspěvek

3. Členství ve spolku zaniká:

 • dobrovolným vystoupením podloženým písemným oznámením člena;

 • vyloučením z důvodu soustavného nebo závažného porušení povinností vyplývajících z členství, zejména vykonávání činnosti, která je v rozporu se zájmy a posláním spolku, přičemž k nápravě nedošlo ani v přiměřené lhůtě poskytnuté spolkem ve výzvě. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinností odčinit nebo způsobilo spolku zvlášť závažnou újmu;

 • nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoliv byl na tento následek ve výzvě upozorněn;

 • zánikem právnické osoby;

 • smrtí fyzické osoby;

4. O vyloučení rozhoduje statutární zástupce. Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala valná hromada.

5. V případě individuálního ukončení členství ve spolku má člen, jehož členství takto končí, povinnost vyrovnat ve vztahu ke spolku veškeré závazky a má právo na vrácení všech věcí, které spolku zapůjčil.

6. Členové spolku mají tyto práva:

 • účastnit se valné hromady

 • volit a být voleni do orgánů sdružení

 • iniciovat aktivity spolku a podílet se na jejich realizaci

 • využívat aktivit a služeb spolku, včetně propagace vlastního jména

7. Členové spolku mají tyto povinnosti:

 • zachovávat se čestně vůči spolku a dodržovat stanovy spolku

 • respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů spolku

 • platit řádně a včas členské příspěvky (do 1 měsíce od podání přihlášky o členství u přistupujících)

Článek 4

Členské příspěvky

1. Členské příspěvky stanoví valná hromada v závislosti na rozpočtu spolku na příslušný rok, a to samostatně pro fyzické osoby i pro právnické osoby.

2. Stanovený příspěvek představuje minimální částku, horní hranice není určena.

Článek 5

Orgány spolku a způsob jednání za spolek

1. Orgány spolku jsou:

 • valná hromada /viz. čl.6/

 • předseda, popř. místopředseda spolek/viz.čl.7/

 • představenstvo, popř. předseda představenstva /viz.čl.8/

 • kontrolní komise /viz.čl.9/

 • výkonný manažer /viz.čl.10/

2. Statutární orgán spolku jsou:

 • předseda

 • jsou-li zvoleni, pak také místopředseda a výkonný manager

3. Statutární orgány - předseda a je-li zvolen tak i místopředseda a výkonný manager jsou oprávněni jednat za spolek samostatně.

Článek 6

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a skládá se ze všech jeho členů.

2. Valnou hromadu svolává statutární orgán spolku nejméně jednou za rok.

3. Mimořádná valná hromada se koná v případě, že o tom rozhodne ze závažných důvodů předseda spolku nebo dozorčí orgán a nebo o to požádá alespoň třetina členů spolku nebo kontrolní komise, kteří oznámí toto rozhodnutí předsedovi spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání valné hromady do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné hromady na náklady spolku sám.

4. Pozvánka na valnou hromadu musí být rozeslána minimálně 14 dní před jejím konáním a jejím obsahem musí být zejména místo, čas a pořad jejího jednání.

5. Průběh zasedání valné hromady řídí předseda sdružení.

6. Valné hromadě přísluší následující nepřenosné pravomoci:

 • schvalování stanov a jejich změn

 • volba předsedy (popř.představenstva) a místopředsedy

 • volba kontrolní komise (popř.předsedy kontrolní komise)

 • schvalování plánu činnosti spolku

 • stanovení výše členských příspěvků

 • vylučování členů z důvodů uvedených v článku3, odstavci 3.

 • Schvalování jednacích řádů představenstva a kontrolní komise

7. Valná hromada je schopná usnášet se za účasti většiny členů spolku a přijímá svá usnesení v záležitostech:

 • finančních (schválení ročního rozpočtu, ročního vyúčtování, výše členských příspěvků, odměny za práci předsedy, kontrolní komise, výkonného managera, apod.) dvou-třetinovou většinou přítomných členů

 • zrušení spolku nad-poloviční většinou všech členů spolku

 • u ostatních záležitostí prostou většinou hlasů přítomných členů

8. Z jednání valné hromady musí být učiněn zápis, obsahující:

 • označení toho, kdo valnou hromadu svolal

 • místo a čas konání

 • osobu, která jednání valné hromady zahájila, resp., kdo jednání valné hromady předsedal

 • projednané body a učiněné závěry

 • výsledky hlasování

 • prezenční listinu

 • jména dvou ověřovatelů zápisu

9. Zápis musí být do 14 dnů doručen všem členům spolku.

Článek 7

Předseda a místopředseda spolku

1. Předseda je statutárním orgánem spolku a řídí činnost spolku v souladu s jeho cíli a se závěry valné hromady.

2. Předseda zpracovává a předkládá valné hromadě roční rozpočet a zprávu o ročním hospodaření a odpovídá za vedení veškeré dokumentace týkající se činnosti spolku.

3. Předseda (a je-li zvolen, tak i místopředseda)zastupuje spolek navenek.

4. Předsedu volí jmenovitě valná hromada, která je za svou činnost rovněž odpovědný.

5. Funkční období předsedy, popřípadě místopředsedy, činí pět let. Opětovná volba je možná.

6. Odměnu za činnost předsedy spolku schvaluje valná hromada spolku.

7. Valná hromada je oprávněna zvolit místopředsedu spolku. Funkce místopředsedy spolku není povinná. Pravomoci a odměna místopředsedy jsou stanoveny rozhodnutím valné hromady.

Článek 8

Představenstvo spolku

1. V případě, že počet členů spolku převýší 10 osob, může valná hromada rozhodnout o ustanovení představenstva spolku.

2. Představenstvo má poslání a pravomoci uvedené v bodě 1 článku 7.

3. Představenstvo má nejméně 3 členy. Počet členů představenstva je vždy lichý. V čele představenstva stojí předseda.

4. Všechny členy představenstva, včetně určení předsedy, volí jmenovitě valná hromada.

5. Funkční období členů představenstva činí pět let. Opětovná volba je možná.

6. Odměny předsedovi představenstva, popř. členům představenstva schvaluje valná hromada spolku.

7. Pro svá jednání a rozhodování je představenstvo oprávněno zpracovat jednací řád představenstva, který podléhá schválení valné hromadě.

Článek 9

Kontrolní komise

1. Kontrolním orgánem je valnou hromadou zvolená kontrolní komise.

2. Kontrolní komise má nejméně 3 členy. Počet členů je vždy lichý. Všechny členy kontrolní komise volí a odvolává valná hromada. V čele kontrolní komise pak stojí předseda kontrolní komise jmenovitě zvolený valnou hromadou.

3. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnosti v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán spolku. Pověřený člen kontrolní komise je oprávněn nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

4. Kontrolní komise je odpovědná výlučně valné hromadě spolku.

5. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve statutárním orgán spolku ani s funkcí likvidátora.

6. Odměnu kontrolní komisi, resp. jejím členům schvaluje valná hromada spolku.

7. Pro svá jednání a rozhodování je kontrolní komise oprávněna zpracovat jednací řád kontrolní komise, který podléhá schválení valné hromady.

Článek 10

Výkonný manažer

1. Výkonný manažer zajišťuje praktický výkon úkolů vytyčených spolkem.

2. Hlavními úkoly výkonného manažera jsou:

 • Zajišťovat běžné provozní, organizační, smluvní a další náležitosti spolku

 • Vést aktualizovaný seznam členů spolku

 • Vykonávat rozhodnutí valné hromady a dílčí úkoly uložené předsedou spolku

 • Zajišťovat podklady pro externě vedené účetnictví. Účetní uzávěrku předkládat předsedovi spolku k projednání na valné hromadě.

 • Připravovat podklady pro předsedu spolku pro jednání valné hromady

 • Prakticky zajišťovat oprávněné zájmy členů spolku a prosazovat je u orgánů státní správy a obecní samosprávy

 • Pomáhat členům spolku v právní ochraně oprávněných zájmů

 • Připravovat spolku podklady pro vstupy do jednání k vytvářeným zákonným normám souvisejícím s podnikatelskou činností členů spolku

 • Zpracovávat dokumenty pro rozvoj cestovního ruchu ve spolupráci s obcemi v regionu působnosti

 • Připravovat cesty pro vytváření příznivých ekonomických podmínek k rozvoji cestovního ruchu v regionu působnosti spolku

 • Zpracovávat dokumenty pro rozvoj cestovního ruchu ve spolupráci s obcemi v regionu působnosti

 • Připravovat cesty pro vytváření příznivých ekonomických podmínek k rozvoji cestovního ruchu v regionu působnosti spolku

 • Vyvíjet aktivity za účelem získání dostatečných prostředků k činnosti spolku

 • Provádět marketing a propagaci regionu na výstavách a dalších obdobných akcích

 • Zabezpečovat pro členy spolku poradenskou a zprostředkovatelskou činnost

 • Organizovat akce pro vzdělávání a zvyšování kvalifikace členů spolku a jejich zaměstnanců

 • Koordinovat aktivity jednotlivých subjektů spolku mající význam pro naplňování cílů spolku

 • Vydávat zpravodaj spolku pro zajištění aktuální informovanosti členů spolku

4. Funkce výkonného manažera je slučitelná s členstvím ve spolku. Členství ve spolku však pro výkon této funkce není podmínkou.

5. Není-li funkce výkonného manažera ustanovena, zabezpečuje jeho činnost předseda spolku.

6. Funkce výkonného manažera je placenou funkcí. Plat, resp. Odměny výkonného manažera navrhuje předseda spolku a schvaluje valná hromada spolku.

Článek 11

Hospodaření spolku

1. Hospodaření spolku se řídí rozpočtem schváleným valnou hromadou spolku.

2. Příjmy spolku jsou dosahovány:

 • členskými příspěvky

 • výnosy ze služeb

 • granty státní správy, obecní samosprávy a dalších subjektů

 • finančními příspěvky a dary sponzorů

 • jinými zdroji

3. K výdajům patří veškeré výdaje spojené s činností spolku dle schváleného rozpočtu a v souladu se stanovenými cíli.

4. Prostředky získané spolkem jsou využívány k rozvoji činnosti spolku pro vytváření potřebné majetkové základny spolku.

5. Pro vykázání hospodaření je zpracovávána roční zpráva. Za její zpracování odpovídá předseda spolku, který ji předkládá valné hromadě.

6. V případě, že spolek nakládá s prostředky, které získalo z veřejných zdrojů ( dotace, příspěvky ze státního rozpočtu z rozpočtu kraje, apod.), vede o jejich použití evidenci splňující požadavky, které poskytnutí těchto prostředků vyžaduje.

7. Odděleným způsobem jsou evidovány i účelově vložené mimořádné příspěvky jednotlivých členů, za účelem realizace konkrétního projektu. Pokud se k takové akci rozhodnou realizátoři projektu, je na něj zpracován samostatný rozpočet, který podléhá také samostatnému vyhodnocení. Součástí tohoto rozpočtu musí být předem stanovené použití předpokládaného zisku.

8. O hospodaření spolku je vedeno řádné účetnictví v souladu se stanovenými předpisy.

Článek 12

Majetek spolku

1. Spolek hospodaří s vlastním majetkem a dále s majetkem mu svěřeným nebo zapůjčeným do užívání členy spolku nebo jinými osobami. O majetku svěřeném nebo zapůjčeném musí být vedená oddělená evidence.

2. Majetek spolek nabývá koupí z vlastních prostředků spolku, příspěvků a darů.

Článek 13

Zánik spolku a majetkové vyrovnání

1. Kromě zákonem stanovených případů může spolek zaniknout rozhodnutím valné hromady. Pro toto rozhodnutí je zapotřebí alespoň nadpolovičního souhlasu všech členů.

2. Při zániku spolku dle bodu 1 se vyžaduje její likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní zástupce nebo stanoví-li občanský zákoník jinak.

3. Při zrušení spolku s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej v sídle spolku.

4. Při rozdělení likvidačního zůstatku se postupuje následovně:

 • členům a dalším subjektům je vrácen svěřený nebo zapůjčený majetek

 • vypořádají se veškeré závazky spolku

 • zpeněží se veškerá materiální podstata

 • finanční zůstatek se rozdělí mezi členy spolku proporcionálně k výši příspěvku, zaplaceném za poslední rok.

Článek 15

Platnost stanov

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou.

Záležitosti v těchto stanovách výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.