3k platforma

3K platforma je vhodná funkční platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu v destinaci za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, v rámci které dochází k výměně informací nezbytných pro koordinaci aktivit cestovního ruchu.

3K platforma lokálního destinačního managementu Lysá hora je zajišťována prostřednictvím schůzí Valné hromady Spolku Beskydhost, která se koná minimálně jednou ročně na podzim, dále pak schůzek členů spolku, které probíhají 2x ročně, a schůzek člena spolku s představiteli obcí a komise pro Cestovní ruch a dopravu. Členy jednotlivých komory spolku jsou podnikatelské, neziskové organizace a zástupci municipalit. Z těchto schůzí a schůzek je pořizován zápis, který je archivován a na vyžádání předložen členům a zúčastněným. V mezidobí v případě potřeby probíhají elektronická, telefonická nebo osobní jednání separátně. Zástupci spolku Beskydhost se zúčastňují jednání dalších platforem, které se zabývají cestovním ruchem: MAS Pobeskydí, MAS Beskydy-Frýdlantsko, jednání s obcemi, MS krajem.

K jednotlivým setkáním dochází minimálně dvakrát ročně, a to pokaždé jiné provozovně jednotlivých členů - tak dochází k prohloubení povědomí o činnosti druhých. Tak dochází jak k odbourání bariér mezi "vedením" spolku a jeho členy, ale taktéž kolikrát k navázání spolupráce mezi jednotlivými, zapojenými subjekty. Tím tak dochází k naplnění principu komunikace, kooperace a koordinace, které jsou základem pro efektivní destinační spolupráci a výkonnost. 

Členové 3K platformy: 


Přehled uskutečněných setkání v uplynulém období:

Listopad 2023 Valná hromada spolku Beskydhost

9.8.2023 Setkání členů Beskydhostu

23.5.2023 Schůzka Obec Ostravice, Beskydhost k projektu TuBUs

Červen - červenec 2023 - Setkání se ěleny Beskydhostu - individuální návštěvy. Počet: 11

15.2.2023 Schůzka Obec Ostravice, Lesy ČR, Beskydhost k projekyu Naselysa.cz a sednilehni.eu

2.2.2023 Schůzka ke strategii obce Ostravice v oblasti cestovního ruchu

2.2.2023 Schůzka k Memorandu Lysá Hora - prijekt NaseLysa.cz a úprava vecholu Lysé hory

13.12.2022 Schůze spolku Beskydhost

9.5.2022 Valná hromada spolku Beskydhost
Valná hromada spolku lokálního destinančního managementu obcí pod Lysou horou Beskydhost. Předseda spolku Vít Březina informoval přítomné členy o výsledku hospodaření a úspěšných projektech loňského roku, o rozpočtovém výhledu i plánu akcí na letošní rok. Byly projednány formální náležitosti spolkové činnosti, členové zvolili ze svých řad předsednictvo a dozorové orgány pro nové období. Oficiálně byla zahájena sbírka pro Lysou horu, účastníci si odnesli nové výtisky mapy k výletním okruhům po medvědích tlapkách, v diskuzi se projednaly podnětné náměty na činnost. 

5-6.5.2022  účast na konferencí  Venkovský cestovní ruch – šance místních komunit

11.3.2022 účast na konferenci cestovního ruchu s názvem „Nová strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji“

12.1., 15.2., 30.5.2022 Zasedání komise pro dopravu a cestovní ruch 

27.4.2022 účast a příspěvek na konferenci České parkovací asociace

30.11.2021 Schůzka CHKO k parkování v CHKO

22.11.2021 Schůze spolku Beskydhost

22. 06. 2021 Zasedání valné hromady MAS Beskydy-Frýdlantsko 

15. 06. 2021 Jednání ke strategii LDM LH - obce

02. 06. 2021 Jednání ke strategii LDM LH - podnikatelský sektor 

01. 06. 2021 Jednání ke strategii LDM LH - neziskový sektor 

10. 05. 2021 Schůze Valné hromady spolku Beskydhost

28. 01. 2021 jednání odborné pracovní skupiny Cestovní ruch k dopravní situaci

22. 09. 2020 Jednání spolku Beskydhost

10. 03. 2020 Jednání spolku Beskydhost