Lokální destinační management Lysá hora

Lokální destinační management Lysá hora.

Zástupci obcí pod Lysou horou (Ostravice, Malenovice, Krásná, Staré Hamry a město Frýdlant nad Ostravicí) se dohodli se spolkem Beskydhost, že tento spolek požádá o certifikaci lokálního destinačního managementu (dále LDM nebo DM) Lysá hora. Jeho úkolem je koordinovat a monitorovat projekty v cestovním ruchu v okolí Lysé hory a dle možnosti se na nich aktivně podílet. Zřízení LDM zapadá do koncepce řízení CR v České republice a je vlastně jediným nástrojem, jak s CR pracovat.

Jde nám hlavně o spolupráci mezi podnikateli, obcemi a organizacemi a spolky, kteří pod Lysou horou vyvíjejí nějakou činnost. Součástí certifikace je zpracování Strategie LDM Lysá hora 2021-2025.

Certifikát se podařilo získat v září 2021: Certifikát Lokální DM Lysá Hora 2021

13.12.2023 došlo k recertifikaci: Certifikát Lokální DM Lysá Hora 2022

Co je lokální destinační management Lysá Hora?

 • Spolek Beskydhost splňuje požadavky pro udělení certifikátu Kategorizace organizací destinačního managementu v kategorii Lokální organizace destinačního managementu. Zavazuje tak spolek k dodržování jejich podmínek. A tím spadá do organizace řízení podpory cestovního ruchu v České republice.

 • Spolek operuje na uceleném a homogenním území, které má podobné podmínky pro rozvoj cestovního ruchu (dále CR). Jedná se o území v katastru obcí Ostravice, Malenovice, Krásná, Staré Hamry a města Frýdlant nad Ostravicí. Obce v oblasti spolu umí komunikovat, ale v oblasti cestovního ruchu to doposud nedělaly.

 • Lysá hora je spojuje a je jedním z největších návštěvních magnetů v ČR (v roce 2020 přes 420 000 návštěvníků).

 • Řeší území vrcholu a nejbližšího okolí. Nadřazený oblastní DM Beskydy-Valašsko řeší větší oblast, která má i jiné priority, než je Lysá hora – města, zámky, apod. Hlavní prioritou oblastního DM je propagace oblasti, kdežto cílem lokálního DM je udržitelnost turismu a projekty s ní spojené.

 • Oblastní DM Beskydy-Valašsko a krajský DM MS Tourism jako nadřízené DM se zřízením lokálního DM vydaly souhlas a spolupracují v rámci systému řízení CR v ČR (viz dokument Výhody certifikace organizací destinačního managementu a Kategorizace organizací destinačního managementu ).

 • Spolek Beskydhost má právní subjektivitu a operuje přesně v oblasti LH. Členy spolku jsou i obce – Frýdlant n O, Ostravice, Malenovice, Krásná. Zatím není členem obec Staré Hamry.

Výhody, LDM Lysá hora:

 • Oblast může více vystupovat za sebe, tím být víc vidět a ovlivňovat marketing, sama si stanovovat strategii a priority.

 • Na provoz DM přispívá Czechtourism – MMR a do budoucna bude preferovat ty, kteří budou certifikovaní.

 • DM musí dodržet standardy, které pomohou lépe se zamyslet nad fungováním CR v oblasti (strategie, akční plány, 3K komunikační platforma).

 • DM jsou podporovány školeními, materiály z centrály. DM by měl pomáhat řešit otázky spojené s cestovním ruchem v oblasti a koordinovat zatím roztříštěnou práci v CR.

 • DM nemá ambice zasahovat do činnosti stávajících organizací, které se CR zabývají, ale spíše komunikovat a koordinovat jejich práci v oblasti CR. (Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy, Euroregion a Region Beskydy, MAS Pobeskydí, MAS Beskydy-Frýdlantsko, Sdružení obcí povodí Morávky atd).

 • DM koordinuje nebo monitoruje i činnost spolků a sportovních klubů, které s CR souvisejí.

 • DM pomáhá v projektech oblastního rozsahu, i díky zásobníku projektů.

 • Lokální DM by neměl primárně řešit marketing, k tomu je tady oblastní DM. LDM by se měl zabývat projekty týkajícími se CR v oblasti a koordinací a monitoringem turismu.

Financování DM

 • Spolek Beskydhost je financován z příspěvků členů (podnikatelé, obce, fyzické osoby), individuálních dotací (Ostravice, Malenovice, Frýdlant n.O, MS Kraj).

Do budoucna je cílem zajistit financování DM z místních, krajských a celostátních zdrojů. Návrh je financovat provoz obcemi DM
1 Kč/den/osobu z vybraného poplatku z pobytu.

Více se financováním zabývá Strategie LDM Lysá hora 2021-2025.

Dělení území a destinačních managementů dle České centrály cestovního ruchu

Za účelem efektivnějšího řízení cestovního ruchu byla v České republice vytvořena kategorizace organizací destinačního managementu (DMO). Hlavním cílem Kategorizace je zkvalitnit výkon a efektivitu činností v oblasti destinačního managementu v České republice a přispět ke zvýšení kvality a efektivity realizovaných marketingových aktivit na domácím a zahraničním trhu, a to prostřednictvím vytvoření pravidel pro činnost organizací destinačního managementu (DMO).

Spolek Beskydhost jako certifikovaný Lokální DMO patří pod Oblastní DMO Beskydy Valašsko, který zajišťuje marketing celé oblasti (Na severu Vratimov, východě Morávka, jihu Bílá a západě Nový Jičín). Lokální DMO by měl právě s Oblastní DMO úzce spolupracovat a koordinovat hlavně své marketingové aktivity.

Kategorie organizace destinačního managementu

Kategorie organizace destinačního managementu