3k platforma

3K platforma je vhodná funkční platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu v destinaci za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, v rámci které dochází k výměně informací nezbytných pro koordinaci aktivit cestovního ruchu.

3K platforma lokálního destinačního managementu Lysá hora je zajišťována prostřednictvím schůzí Valné hromady Spolku Beskydhost, která se koná minimálně jednou ročně na podzim, dále pak schůzek členů spolku, které probíhají 2x ročně, a schůzek komor spolku. Členy jednotlivých komory spolku jsou podnikatelské, neziskové organizace a zástupci municipalit. Z těchto schůzí a schůzek je pořizován zápis, který je archivován a na vyžádání předložen členům a zúčastněným. V mezidobí v případě potřeby probíhají elektronická, telefonická nebo osobní jednání separátně. Zástupci spolku Beskydhost se zúčastňují jednání dalších platforem, které se zabývají cestovním ruchem: MAS Pobeskydí, MAS Beskydy-Frýdlantsko, jednání s obcemi, MS krajem.

K jednotlivým setkáním dochází minimálně dvakrát ročně, a to pokaždé jiné provozovně jednotlivých členů - tak dochází k prohloubení povědomí o činnosti druhých. Tak dochází jak k odbourání bariér mezi "vedením" spolku a jeho členy, ale taktéž kolikrát k navázání spolupráce mezi jednotlivými, zapojenými subjekty. Tím tak dochází k naplnění principu komunikace, kooperace a koordinace, které jsou základem pro efektivní destinační spolupráci a výkonnost.

Přehled uskutečněných setkání v uplynulém období:

9.5.2022 Valná hromada spolku Beskydhost

Jaro 2022 účast na konferencích k parkování a vesnickém turistickému ruchu

30.11.2021 Schůzka CHKO k parkování v CHKO

22.11.2021 Schůze spolku Beskydhost

22. 06. 2021 Zasedání valné hromady MAS Beskydy-Frýdlantsko

15. 06. 2021 Jednání ke strategii LDM LH - obce

02. 06. 2021 Jednání ke strategii LDM LH - podnikatelský sektor

01. 06. 2021 Jednání ke strategii LDM LH - neziskový sektor

10. 05. 2021 Schůze Valné hromady spolku Beskydhost

28. 01. 2021 jednání odborné pracovní skupiny Cestovní ruch k dopravní situaci

22. 09. 2020 Jednání spolku Beskydhost

10. 03. 2020 Jednání spolku Beskydhost